کلینیک ساختمانی سازه بتن | تولید انواع کالاهای ساختمانی

قالب تسمه ای

 

 

قیمت خرید و فروش قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی)

قالــب دیوار مــدولار ، یکــی از پــر کاربردتریــن روش هــای قالــب بنــدی دیوارهـای بتنـی در ایـران به شـمار مـی رود . ایــن سیســتم از ترکیــب پانــل هــای قالــب مــدولار (تســمه ای یــا قالب خــم ) و ملزومــات قالــب بنــدی تشــکیل مــی شــود .

یکــی از دلایل پرطرفـدار شـدن ایـن سیسـتم تنـوع در سـایز پانـل هـا و امـکان جابجایـی آسـان بـا دسـت در محـل پـروژه مـی باشـد.

 

قیمت قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی)

 

خواص و مشخصات قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی)

 حمل و نقل آسان (پانـل هـا بـه راحتـی توسـط یـک نفـر قابـل جابجایـی مـی باشـند.)
 سایزهای مختلف (قالــب هــای مــدولار از ســایز 10 الــی 50 ســانتی متــر و در ارتفــاع یــک ، 1.5 و 2 متــر بــه صــورت اســتاندارد تولیــد مــی شــوند .
 ایجاد پنل های منعطف در پروژه (بســته بــه تغییــر ابعــاد دیوارهــا در نقــاط مختلــف پــروژه مــی تــوان بــا کــم و زیــاد کـردن پانـل هـا ، نیازهـای مختلـف اجرایـی را بــه راحتــی بــرآورده نمــود.)
 استفاده از پانل ها در بخش های دیگر پروژه
 امکان جابجایی آسـان توسط کارگر
 امـکان ایجاد پانل در ابعاد بزرگتر
 آشـنایی اکثر نیروهای انسانی با این سیستم و نحوه اجرای آن
 کاهش زمان اسـتفاده از جرثقیل به دلیل سبک بودن پانل ها
 تولید پانل ها در ابعاد مختلف و متنوع
 قیمت مقرون به صرفه

 

خرید قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی)

 

روش اجرا قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی)

قالـب هـا توسـط پیـن و گـوه یا بسـت قورباغـه ای ( کلمپـس ) بـه یکدیگـر متصـل می شـوند .
امــکان اجــرای قالب فلزی بتن تسمه ای بــا پشــت بنــد لولــه داربســتی یــا ســولجر وجــود دارد .
بســته بــه ضخامــت دیــوار مــی تــوان از پشــت بندهــای قــوی تــری در اجــرا اســتفاده نمــود .
امــکان نصــب ســکوی بتــن ریــزی و جــان پنــاه در بخــش فوقانــی قالــب هــا جهــت بتــن ریــزی بــه راحتــی بــا اتصــال بــه ســولجر یــا لولــه هــا فراهــم میباشــد .
بــا ایجــاد ســوراخ هــای اســتاندارد در هنــگام تولیــد ، قالــب فلزی بتن جهــت عبــور صحیــح بلــت بــدون کمتریــن خطــا آمــاده مــی گردنــد .
امــکان ایجــاد پانــل هــای بــزرگ تــر بــا اتصــال قالــب هــا یــه یکدیگــر فراهـم مـی باشـد . پنـل هـای بـزرگ بــه کمــک جرثقیــل بــه راحتــی جابجــا میشــوند .
بــه دلیــل کوچــک بــودن پانــل هــا و ابعــاد مختلــف آن ، زمــان اســتفاده از جرثقیــل در پــروژه بــه حداقــل میرسـد و در پـروژه هـای کوچـک بـه راحتــی بــا دســت توســط یــک نفــر قابــل جابجایــی مــی باشــد.
امـکان اسـتفاده از پانـل هـا در سـتون، بغـل تیـر، سـقف و ... بـه راحتـی فراهم میباشد. ایـن یکـی از دلایـل پرطرفـدار شـدن قالـب هـای مـدولار اسـت.

 

فروش قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی)

 

خرید قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی) / فروش قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی) / قیمت قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی)

قیمت قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی) با ورق فولاد مبارکه ممکن است نسبت به ورق های متفرقه بیشتر باشد ولی در نهایت جنس کار ، محکمی کار و وزن کمتر به دلیل آلیاژ بالا نسبت به قالب های متفرقه مناسب تر میباشد. جهت دریافت قیمت قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی) و یا ثبت سفارش خرید قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی) با کارشناسان فروش ما در حوزه سیستم های قالب بندی بتن تماس حاصل فرمایید تا از مشاوره نحوه فروش قالب فلزی بتن تسمه ای (جوشی) نیز بهره مند شوید.

 

 

 

سیستم قالب تسمه ای

این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز و بکارگیری نیروی متخصص و مجرب توانسته محصولات خود را با کیفیت و استاندارد بالا به بازار عرضه کند.

01
02
03
tasmei0
tasmei00
tasmei000

 

 

پرسش و پاسخ

ساخت قالب تسمه ای چگونه است؟

در ساخت قالب بتن تسمه‌ای، تسمه‌های مجزا به یکدیگر جوش داده می شوند، به همین دلیل به این قالب ها، قالب جوشی نیز گفته میشود، ابتدا ورق‌های فولادی در ابعاد مشخص بریده می شوند و سپس به یکدیگر جوش داده می‌شوند. برای ایجاد لبه‌های قالب هم ورق‌ها را با عرض 5 یا 6 سانتی‌متر برش میدهند و ورقه های برش داده شده را به اطراف قالب جوش می دهند.

کاربرد قالب تسمه ای چیست؟

کاربرد قالب تسمه ای جهت قالب بندی هرکدام از مقاطع مورد نیاز مانند تیر، ستون، دیوار یکطرفه، دو طرفه و فونداسیون می باشد. حائز اهمیت است که بدانید قالب تسمه ای زیرگروه قالب مدولار است، از این رو با استفاده از قالب تسمه ای می توان قالب بندی مقاطع بتنی رایج مورد استفاده را نیز اجرا کرد.

ویژگی قالب تسمه ای چیست؟

مقاومت بالا، عمر مفید زیاد، عدم احتراق، مقرون به صزفه بودن استفاده از این قالب فلزی

 

  • تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455                        4

    واحد فروش: 09123761634                                                 تلفکس : 02155852218

    ارتباط با ما
    ارتباط با ما سازه بتن

سازه بتن | کیفیت بالا ، قیمت مناسب 

تماس با ما

واحد فروش مواد شیمایی بتن : 09127088419
واحد فروش قالب بتن و ماشین آلات ساختمانی: 09123761634
تلفکس : 02155852218-19
 


تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال
بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455

Recover Joomla Template

دانلود کاتالوگ و لیست قیمت محصولات سازه بتن با بیش از 1000 محصول . 

Recover Joomla Template

 

کلینیک ساختمانی سازه بتن با قریب به دو دهه فعالیت در صنعت ساختمان کشور و با همکاری نزدیک و عقد قرارداد تولیدی با بزرگترین برندهای ساختمانی کشور توانسته است بیش از 1000 کالای منحصر به فرد از پی تا بام را تهیه و در سبد کالایی خود ایجاد نماید . امیدواریم بتوانیم با ارائه قیمت مناسب ، کیفیت بالا و تحویل سریع در جهت رفع نیازهای این بخش مهم از صنعت ساختمان کشور برآییم .