کلینیک ساختمانی سازه بتن | تولید انواع کالاهای ساختمانی

قالب لارج پنل

  

قیمت خرید و فروش قالب لارج پنل

سیستم قالب لارج پنل جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای سیســتم هــای قالــب مــدولار مــی باشــد . در ایــن روش بــه جــای اســتفاده از پنــل هــای قالــب مــدولار و اتصـال آن بـه کمـک ملزوماتـی ماننـد پیـن و گـوه و کلمپـس ، قالـب بـه صـورت یـک تکــه طراحــی مــی شــود .

کمتــر شــدن درزهــای اجرایــی ، افزایــش مقاومـت ، حمـل و نقـل آسـان و عـدم نیـاز بـه مونتـاژ و دمونتـاژ اضافـی از مهـم تریـن کاربردهـای سیسـتم قالب لارج پنل مـی باشـد.

 قیمت قالب لارج پنل

 

کاربرد قالب لارج پنل

 امکان اتصال به قالب های مدولار (بـه دلیـل تسـمه ای بـودن پنـل هـا ، امـکان افـزودن قالـب مـدولار بـه آنها وجـود دارد.)
 استفاده در پروژه های کوچک و بزرگ (بــه دلیــل قیمــت نزدیــک بــه مــدولار و کاهــش هزینــه نهایــی بــرای انــواع پــروژه هـای کوچـک و بـزرگ مناسـب مـی باشـد.)
 افزایش سرعت اجرای پروژه
 کاهش زمان مونتاژ با قالب بتن
 عدم نیاز به دمونتاژ در هر مرحله بتن ریزی
 امکان اجرا به صورت دو طرفه و یک طرفه
 کاهش درزهای اجرایی بتن
 ایجاد سطح بتن اکسپوز
 قیمت تمام شـده مقرون به صرفه با قالب فلزی بتن
 امکان اتصال به قالب مدولار تسمه ای
 افزایش تحمل فشار بتن

 

 

روش اجرا قالب لارج پنل

قالـب هـای لارج پنـل تسـمه ای ، توسـط پیـن و گــوه یــا کلمپــس ( بســت قورباغــه ای ) بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند .
معمــولا قالــب لارج پنــل تســمه ای جهــت افــزودن قالــب هــای بــا ســایز کوچکتــر و در نقــش فیلــر مــورد اســتفاده مــی باشــد .
قالــب هــا در ســایز هایــی تولیــد مــی شــوند کــه امـکان حمـل آسـان بـه محـل پـروژه هـا را بـدون ترافیکـی شـدن محمولـه فراهـم مـی نماینـد .
بـه دلیـل ابعـاد بـزرگ قالـب هـای لارج پنـل و کـم شـدن درزهـای اجرایـی ، بتـن نهایـی کامـا اکسـپوز مـی باشـد .
قالـب هـای لارج پنـل را مـی تـوان بـا اتصـاالت قالـب مـدولار یـا بلـت 22 و مهـره 3 گـوش از دو طـرف بـه هـم متصـل نمـود .

 خرید قالب لارج پنل

 

فروش قالب لارج پنل / قیمت قالب لارج پنل / خرید قالب لارج پنل

جنس قالب یکی از مواردی است که در خرید قالب لارج پنل تاثیر بسیاری دارد. از عوامل دیگری که در قیمت قالب لارج پنل موثر است، نحوه ساخت و طراحی آن می باشد.

شرکت کیساخت، قالب لارج پنل را در ابعاد و انواع مختلف برای مصارف ساختمان سازی و سازه های بتنی شما عزیزان تولید و عرضه می کند. قیمت قالب لارج پنل بزرگ گران تر می باشد و همچنین قالب هایی که پلیمرهایی با کیفیت در ساخت آن ها به کار رفته است نیز قیمت بیشتری دارند. جهت خرید قالب لارج پنل و یا دریافت اطلاعات نحوه فروش قالب لارج پنل با کارشناسان فروش تماس فرمایید.

 

 

 

سیستم قالب بندی لارج پنل

سیستم قالب لارج پنل برای هر یک از دیوارهای ساختمانی به صورت یکپارچه ساخته می شود.

01
02
largpanel
largpanel01
largpanel02

 

پرسش و پاسخ

چه عواملی در قیمت قالب لارج پنل موثر است؟

جنس قالب بتنی، نحوه ساخت و طراحی قالب ، کیفیت

تجهیزات جانبی قالب لارج پنل چیست؟

بولت ها، جک های شاغول کننده، پاگردها، براکت ها، شوتینگ، میان بلت ها

قالب لارج پنل چیست؟

قالب ‌های دیواری یکپارچه ای که، قابلیت بتن‌ریزی بخش قابل توجهی از سازه اصلی و برشی بدون نیاز به پازلینگ و باز و بستن قطعات کوچک مدولار را فراهم می‌سازد‌. در ساخت و سازهای مدرن از این سیستم برای ساخت خانه های آپارتمانی، ساختمانهای عمومی و صنعتی، جاده ها، فرودگاه ها، سدها و کانال های آب استفاده می شود.

 

  • تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455                        4

    واحد فروش: 09123761634                                                 تلفکس : 02155852218

    ارتباط با ما
    ارتباط با ما سازه بتن

سازه بتن | کیفیت بالا ، قیمت مناسب 

تماس با ما

واحد فروش مواد شیمایی بتن : 09127088419
واحد فروش قالب بتن و ماشین آلات ساختمانی: 09123761634
تلفکس : 02155852218-19
 


تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال
بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455

Recover Joomla Template

دانلود کاتالوگ و لیست قیمت محصولات سازه بتن با بیش از 1000 محصول . 

Recover Joomla Template

 

کلینیک ساختمانی سازه بتن با قریب به دو دهه فعالیت در صنعت ساختمان کشور و با همکاری نزدیک و عقد قرارداد تولیدی با بزرگترین برندهای ساختمانی کشور توانسته است بیش از 1000 کالای منحصر به فرد از پی تا بام را تهیه و در سبد کالایی خود ایجاد نماید . امیدواریم بتوانیم با ارائه قیمت مناسب ، کیفیت بالا و تحویل سریع در جهت رفع نیازهای این بخش مهم از صنعت ساختمان کشور برآییم .