کلینیک ساختمانی سازه بتن | تولید انواع کالاهای ساختمانی

قالب تونل لاینینگ

 

 

قیمت خرید و فروش قالب تونل لاینینگ

جهــت اجــرای انــواع تونــل هــای آب ، راه ، فاضلاب ، راه آهـن و ... از قالـب تونـل لاینینگ اســتفاده مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری تونــل بــه شــکل مقاطــع مختلــف از جملـه دایـره ای شـکل ، نعـل اسـبی ، بیضـی ، نیــم دایــره و ... تولیــد مــی گــردد .

قالــب تونــل لاینینــگ از دو بخــش ارابــه و گلبــرگ هــا تشــکیل شــده اســت . قالـب هـا از نظـر سیسـتم حرکتـی نیـز بـه دو دسـته نقسـیم مـی شـوند : قالب های خود کششی، قالب های مکانیکی

 قیمت قالب تونل لاینینگ

 

خواص و مشخصات قالب تونل لاینینگ

 طول قالب ها
طــول قالــب عمدتــا 6 ، 9 و 12 متــری مـی باشـد کـه از اتصـال قطعـات مختلفـی ماننــد گلبــرگ ، ارابــه و ... تشــکیل مــی گــردد .
 ضریب تکرار
قالـب تونـل بـه گونـه ای سـاخته مـی شـود در اثــر تکــرار کیفیــت و کارایــی خــود را از دسـت ندهـد .
 جابجایی آسان قالب بتن
سـهولت در بـاز و بسـته کـردن و جابجایـی طولــی و عرضــی از دیگــر ویژگــی هــای قالــب تونــل لاینینــگ مــی باشــد.

 

 

روش اجرا قالب تونل لاینینگ

ابتــدا ارابــه در محــل پــروژه بـه صـورت کامـل اجرا و بـرای نصـب پوسـته و گلبـرگ آمـاده مـی شـود .
تـاج در بخـش بالایـی ارابـه و گلبـرگ هـا نیـز از دوطــرف بــه کمــک جرثقیــل و اتصــالات پیــچ و مهــره ای نصــب مــی شــود.
در قالــب هــای خودکششــی حرکــت قالــب هــا بـر روی ریـل یـا زمیـن بـه کمـک هیـدروموتـور و یـا الکتروموتـور انجـام مـی پذیـرد.
مجموعــه کنتــرل سیســتم پــاور پــک بــر روی ارابــه در بخــش بیرونــی نصــب مــی شــود تــا عملیـات کنتـرل بـه راحتـی انجـام مـی گیـرد.
در قالــب تونــل لاینینیــگ عمــل بــاز و بســته شــدن گلبــرگ هــا بــا اســتفاده از جــک هــای هیدرولیکــی انجــام مــی شــود.
امـکان سـاخت قالـب فلزی بتن بـرای شـرایط مختلـف مثـل شـیب هـای جـاده هـای کوهسـتانی بسـته بـه شـرایط ویـژه پـروژه وجـود دارد.
جـک هـای هیدرولیکـی بـه کار رفتـه در پایــه هــای ارابــه امــکان تنظیــم قالــب در موقعیــت مــورد نظــر و همچنیـن نشسـت و جداسـازی قالـب را پــس از بتــن ریــزی فراهــم مــیســازد.
بعـد از هـر مرحلـه بتـن ریـزی ابتـدا گلبــرگ هــا توســط جــک هــای هیدرولیکــی جمــع شــده و ســپس مجموعـه پوسـته توسـط جـک هـای پایــه نشســت مــی نمایــد.
طراحــی و محاســبات قالــب فلزی تونــل بــا توجـه بـه فشـار وارد بـر جـداره قالـب بـر اسـاس شـرایط گوناگـون از جملـه : قطـر تونـل ، ضخامـت بتـن ، محدودیت هــای اجرایــی ، عبــور و مــرور وســایل نقلیــه ، شــکل مقطــع ، ســرعت بتــن ریـزی ، دمـای محیـط و سـایر عوامـل صــورت مــی پذیــرد.
قالــب تونــل لاینینــگ در هنــگام تولیــد بــه صــورت کامــل در محــل کارخانــه مونتــاژ مــی گــردد تــا اشــکالات احتمالــی قبــل از ارســال رفــع گــردد.
قالـب هـا توسـط تیـم مونتـاژ بـه طـور کامـل اجـرا شـده و یـک مرحلـه بتـن ریـزی مــی شــود تــا اشــکالات احتمالــی در حیـن کار مشـخص و رفـع گـردد.

 

 

قیمت قالب تونل لاینینگ / خرید قالب تونل لاینینگ / فروش قالب تونل لاینینگ

جهت اطلاع از نحوه فروش قالب تونل لاینینگ ( فروش قالب تونل ) و دریافت لیست قیمت قالب تونل لاینینگ ( قیمت قالب تونل ) و قیمت سیستم قالب بندی بتن با واحد پشتیبانی و فروش تماس حاصل فرمایید. خرید قالب تونل لاینینگ ( خرید قالب تونل ) به دو صورت حضوری و آنلاین امکان پذیر میباشد.

 

 

سیستم قالب تونل لاینینگ 

 

langing001
langing002
langing003

 

 

پرسش و پاسخ

مزیت استفاده از قابل تونل لاینینگ چیست؟

اجرای بتن ریزی دیوارها و سقف در کوتاه ترین زمان ، همچنین در مراحل نازک کاری، صاف کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی صرفه جویی هزینه خواهد شد، چون طراحی قالب در نرم افزارهای مهندسی با دقت بسیار بالا انجام می شود، دقت و ظرافت کار نیز بسیار بالا خواهد بود.

طول قالب تونل لاینینگ غالبا چقدر است؟

عمدتا 6 ، 9 و 12 متری می باشد که از اتصال قطعات مختلفی مانند گلبرگ ، ارابه و ... تشکیل شده است.

قالب تونل لاینینگ چند جزء دارد؟

قالب تونل لاینینگ از دو جز اصلی پوسته و ارابه تشکیل شده است.

 

  • تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455                        4

    واحد فروش: 09123761634                                                 تلفکس : 02155852218

    ارتباط با ما
    ارتباط با ما سازه بتن

سازه بتن | کیفیت بالا ، قیمت مناسب 

تماس با ما

واحد فروش مواد شیمایی بتن : 09127088419
واحد فروش قالب بتن و ماشین آلات ساختمانی: 09123761634
تلفکس : 02155852218-19
 


تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال
بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455

Recover Joomla Template

دانلود کاتالوگ و لیست قیمت محصولات سازه بتن با بیش از 1000 محصول . 

Recover Joomla Template

 

کلینیک ساختمانی سازه بتن با قریب به دو دهه فعالیت در صنعت ساختمان کشور و با همکاری نزدیک و عقد قرارداد تولیدی با بزرگترین برندهای ساختمانی کشور توانسته است بیش از 1000 کالای منحصر به فرد از پی تا بام را تهیه و در سبد کالایی خود ایجاد نماید . امیدواریم بتوانیم با ارائه قیمت مناسب ، کیفیت بالا و تحویل سریع در جهت رفع نیازهای این بخش مهم از صنعت ساختمان کشور برآییم .