کلینیک ساختمانی سازه بتن | تولید انواع کالاهای ساختمانی

قالب تونلی فرم

 

 قیمت خرید و فروش قالب تونلی فرم

قالب تونل فرم: قالب فلزی تونل فرم به عنوان سیستم کارامد در ساخت و ساز پروژه های بتنی مطرح است.
قالب تونل فرم در لاین سیستم دیوار ها و سقف ها در یک مرحله اجرا می شود و در نتیجه سازه ای یکپارچه و منظم از نظر ساختار ایجاد می شود.

قالب تونلی فرم به عنوان یک سیستم رایج در پروژه های بزرگ و انبوه سازی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد. ایــن سیســتم مناســب تریــن پیشــنهاد بــرای پــروژه هــای انبــوه ســازی مســکن نظیــر مســکن مهــر و اقــدام ملــی مســکن اســت .

 

 

 

مزایای قالب تونلی فرم

کاربرد قالب تونلی فرم:

 کاهش هزینه ها به لحاظ کوتاه شدن دوره ساخت.
 صرفه جویی در منابع انسانی و نیروی کار به لحاظ کاهش زمان ساخت.
 درگیر نشدن سرمایه به مدت طولانی برای انجام پروژه به لحاظ سرعت کار.
 کاهش زمان ساخت پروژه به طور بسیار چشمگیر.
 یک بار مونتاژ
 بــا یــک بــار مونتــاژ صحیــح مــی تــوان قالـب هـا را در هـر مرحلـه بتـن ریـزی بـه راحتــی بــه طبقــات بعــدی منتقــل نمــود .
 سرعت بسیار بالای اجرا
 بــه دلیــل بتــن ریــزی همزمــان ســقف و دیــوار باعــث افزایــش چشــمگیر ســرعت ســاخت مــی شــود .
 کاهش زمان ساخت پروژه ها با قالب فلزی بتن
 کاهش هزینه های اجرایی با قالب فولاد مبارکه
 درگیر نشدن سرمایه به مدت طولانی
 اجرای یک طبقه از سازه در زمان کوتاه
 افزایش کیفیت سازه
 حذف عملیات نازک کاری و معماری داخلی با توجه به ایجاد سطوح اکسپوز
 استفاده بهینه از مساحت
 مقاومت در برابر زلزله و آتش سوزی
 عدم نیاز به دمونتاژ در هر طبقه
 استفاده از قالب بتن ها در پروژه های مختلف
 صرفه جویی در منابع انسانی و نیروی کار به لحاظ کاهش زمان ساخت
 ابعاد داخلی دقیق و منظم با توجه به دقت بالای قالب ها

 

 

خرید قالب تونلی فرم

 

 

روش اجرا قالب تونلی فرم

قالــب فلزی انتهایــی دیــوار وظیفــه نگهــداری بتــن خروجــی از دیــوار را بــر عهــده دارد
قالــب پیرامــون ســقف وظیفــه نگهــداری بتــن انتهایــی در ســقف را بــر عهــده دارد
عمـل اتصـال قالـب بـه فیلـر توسـط قطعـه پیـچ هـم راسـتا کننـده انجـام مـی شـود .
در قسـمت هـای دیـوار بیرونـی و راه پلـه هـا ، سـکوی بتـن ریـزی و جـان پنــاه در بخــش فوقانــی قالــب نصــب مـی شـود کـه یـک محیـط ایمـن را جهـت بتـن ریـزی و اسـتقرار نفـرات فراهـم مـی آورد .
قالــب هــا بعــد از پایــان هــر مرحلــه بتـن ریـزی توسـط هـوک چهارشـاخ بــه کمــک تاورکریــن بــه طبقــه بعــدی منتقــل مــی شــود.
قالــب هــا پــس از چیدمــان توســط بلـت 22 و مهـره بلـت از یـک سـمت و از ســمت دیگــر بــا مهــره واشــردار مهــار مــی شــوند. بعـد از پایـان هـر مرحلـه بتـن ریـزی بلــت هــا خــارج و مخروطــی هــای فلــزی مانــده در بتــن دیــوار توســط کونیــک پــران بیــرون کشــیده مــی شــود .
در پـلان هــای چیدمــان ، محــل راه پلــه و آسانســور بــا پلتفــرم پوشــانده مــی شــود . ایــن پلتفــرم هــا بــر روی نشــیمن پلتفــرم مینشــیند و فضــای امــن جهــت قالــب بنــدی و عبــور و مــرور ایجــاد مــی کنــد .
سیسـتم بـرق و تأسیسـات سـاختمان طبـق نقشـه تأسیسـات قبـل از بتـن ریــزی و قالــب گــذاری نصــب و جانمایــی مــی شــود .
دیـوارهـای بیرونـی بلـوک ها توسـط قالــب هــای دیــوار بیرونــی بــر روی براکـت قـرار گرفتـه و توسـط براکـت مثلثـی تنظیـم و شـاغول مـی شـوند .
پــس از پایــان عملیــات بتــن ریــزی ، قالــب هــای هــر دهانــه بــر روی رولــر هــای حرکتــی مــی نشــیند و توســط سـاپورت هـای چـرخ دار کـه بـه قالـب نصـب مـی باشـد بـه بیـرون هدایـت می شــود ســپس بــر روی خرپــا هــا قــرار گرفتـه بـه کمـک هـوک چهـار شـاخ به طبقـه بعـدی منتقـل مـی شـود .
محــل عبــور تاسیســات ، درب و پنجــره توســط قالــب بازشــوی هــر بخــش تعریــف مــی شــود . ایــن بازشـو مانـع از بتـن ریـزی در ناحیـه مــورد نظــر مــی شــود .
رامــکا هــا خــط طــراز هــر طبقــه مـی باشـند و ایـن رامـکا هـا توسـط قطعـه نگـه دارنـده مهـار مـی شـوند تــا فاصلــه دقیــق تــری در طــول دیــوار رعایــت گــردد .
خرپــای فلــزی ( لندینــگ) جهــت انتقـال و قرارگیـری قالـب هـا پـس ازهــر مرحلــه بتــن ریــزی بــه طبقــات بالاتــر و همچنیــن ایجــاد فضــای امــن جهــت عبــور و مــرور کارگــران در پیرامـون بلـوک فراهـم مـی آورد .
جهــت ایجــاد خیــز منفــی در ســقف در دهانــه هــا و همچنیــن تحمــل فشــار هــای وارده بــه ســقف و جــک هـای مهـار سـقفی در فواصـل معیـن در قالـب هـا نصـب مـی شـود و جـک هــا توســط نگهدارنــده خاصــی بــه ســقف متصــل مــی شــود .
در صــورت رعایــت صحیــح تمامــی شــرایط قالــب بنــدی ، در ســه روز مــی تــوان عملیــات بتــن ریــزی هــر طبقــه را انجــام داد .

 

 

قیمت قالب تونلی فرم

 

 

قیمت قالب تونلی فرم / فروش قالب تونلی فرم / خرید قالب تونلی فرم

برای خرید قالب تونلی فرم و دریافت قیمت قالب تونلی فرم با واحد فروش تماس برقرار نمایید. قیمت قالب تونل فرم بر خلاف سیستم قالب های قدیمی و سنتی بر اساس وزن محصول نمیباشد و قیمت قالب تونلی فرم با نقشه ای که کارفرما به تولید کننده میدهد، مشخص میشود. در مقایسه با دیگر محصولات، در ابتدا ممکن است که قیمت سیستم قالب تونل فرم بالا به نظر برسد ولی در واقع بعد از محاسبه سرعت اجرای پروژه و کم کردن نیروی انسانی و تجهیزاتی مانند جرثقیل و ... متوجه خواهید شد، اجرای این سیستم برای پروژه های انبوه سازی بسیار مقرون است، جهت دریافت اطلاعات فنی دقیق، قیمت روز قالب تونل فرم، نحوه فروش قالب تونلی فرم ( فروش قالب تونل فرم ) و یا خرید قالب تونلی فرم  ( خرید قالب تونل فرم ) می توانید با کارشناس فروش سازه بتن تماس فرمایید. 

 

 

 

سیستم قالب تونلی فرم

این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز و بکارگیری نیروی متخصص و مجرب توانسته محصولات خود را با کیفیت و استاندارد بالا به بازار عرضه کند.

01
02
toneliform01
toneliform02
toneliform03

 

 

پرسش و پاسخ

کاربرد قالب تونلی فرم چیست؟

قالب تونلی فرم جهت طرح های انبوه سازی بیشتر استفاده می شود .

مهمترین مزایای استفاده از قالب تونلی چیست؟

بالا بودن سرعت ساخت و ساز مهمترین مزایای اصلی استفاده از این نوع سیستم بتنی می باشد.

اجزای مختلف تشکیل دهنده ساختار قالب تونلی چیست؟

پانل (پانل دیواره ،پانل پشت ، پانل سقف)، فیلر (فیلر پانل دیواره ، فیلر پانل سقف)، تراز کننده های ثابت و متحرک-جک ها، چرخ ها و رابط ها، پلتفرم و خرپا و رامکا، ROLLER و STOPPER  و سایر اتصالات و مهارکننده ها

 

  • تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455                        4

    واحد فروش: 09123761634                                                 تلفکس : 02155852218

    ارتباط با ما
    ارتباط با ما سازه بتن

سازه بتن | کیفیت بالا ، قیمت مناسب 

تماس با ما

واحد فروش مواد شیمایی بتن : 09127088419
واحد فروش قالب بتن و ماشین آلات ساختمانی: 09123761634
تلفکس : 02155852218-19
 


تهران ، اتوبان آیت الله سعیدی شمال
بعد از مترو نعمت آباد ، پلاک 455

Recover Joomla Template

دانلود کاتالوگ و لیست قیمت محصولات سازه بتن با بیش از 1000 محصول . 

Recover Joomla Template

 

کلینیک ساختمانی سازه بتن با قریب به دو دهه فعالیت در صنعت ساختمان کشور و با همکاری نزدیک و عقد قرارداد تولیدی با بزرگترین برندهای ساختمانی کشور توانسته است بیش از 1000 کالای منحصر به فرد از پی تا بام را تهیه و در سبد کالایی خود ایجاد نماید . امیدواریم بتوانیم با ارائه قیمت مناسب ، کیفیت بالا و تحویل سریع در جهت رفع نیازهای این بخش مهم از صنعت ساختمان کشور برآییم .